Każdy pracownik obowiązany jest odbyć wymagane przepisami prawa szkolenie z zakresu BHP. Szkolenie odbywa się w godzinach pracy, na koszt pracodawcy. Nie wolno dopuścić do pracy pracownika, stażysty (ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką, zwani dalej: praktykantami), który nie odbył wymaganego szkolenia z zakresu BHP.

W dziedzinie BHP prowadzi się następujące rodzaje szkoleń:

Szkolenie wstępne, które powinno zapewnić pracownikom, stażystom (praktykantom) wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania powierzonej pracy zgodnie z przepisami i zasadami  BHP, w postaci:

  1. a) instruktażu ogólnego,
  2. b) instruktażu stanowiskowego.

Szkolenie okresowe –  aktualizować wiadomości nabyte przez  pracownika w czasie szkolenia wstępnego, zapoznać pracowników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi oraz wprowadzonymi zmianami prawa z zakresu BHP.

Szkolenie wstępne przeznaczone jest dla wszystkich pracowników, stażystów (praktykantów) przed rozpoczęciem pracy, stażu (praktyki).

Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami BHP i stanowi podstawę dopuszczenia pracownika, stażysty i praktykanta do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik, stażysta  oraz praktykant potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego. Kartę szkolenia wstępnego pracownika jest przekazywana do Wydziału Kadr .

Szkolenie okresowe odbywają wszyscy pracownicy według następujących zasad:

pracownicy na stanowiskach kierowniczych:

–   pierwsze w okresie sześciu miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy

–   kolejne co pięć lat

pracownicy administracyjno-biurowi:

–   pierwsze w okresie dwunastu miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy

–   kolejne co sześć lat

pracownicy na stanowiskach robotniczych:

–  pierwsze w okresie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach

–  kolejne co trzy lata.

Szkolenie okresowe kończy się  egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników szkolenia poziom wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania i organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Egzamin będzie przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną składającą się z inspektora Służby BHP

Organizator szkolenia wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Odpis zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego z wynikiem pozytywnym przekazywany jest do  Kadr , jako załącznik do akt osobowych.

Ze szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która:

Przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego.

Odbyła szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku   należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku prac.

III. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest opanowanie, aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

– zapoznania z przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy i  Regulaminie organizacyjnym,

– poznania zasad i przepisów BHP w zakresie niezbędnych do wykonywania  pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków, praw i odpowiedzialności w dziedzinie BHP,

– zaznajomienia z zagrożeniami wypadkowymi i chorobami związanymi z wykonywaną pracą,

–  zapoznania (przypomnienie) przepisów BHP w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków, odpowiedzialności w dziedzinie BHP,

–  nabycia umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

– przewidywania zagrożeń, jakie mogą wystąpić przy danym rodzaju prac

i niedopuszczenie do ich wystąpienia,

–  postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń,

–  kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP,

– oceny zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

–   odpowiedzialnością za nie przestrzeganie zasad i przepisów BHP.

Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie wstępne w formie instruktażu dla wszystkich osób rozpoczynających pracę, staż (praktykę).

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych organizowane w formie  instruktażu z oderwaniem od pracy.

Szkolenie okresowe dla osób ze stanowisk administracyjno – biurowych oraz osób kierujących pracownikami, organizowane w formie kursu z oderwaniem od pracy.

W czasie szkolenia należy korzystać z pomocy dydaktycznych (slajdy, filmy z tematyki bhp, ppoż., i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej).

Zakres tematyczny:

Realizacja celu szkolenia wymaga zapoznania jego uczestników z nw. tematami:

– zasad postępowania w razie pożaru, korzystanie ze sprzętu ppoż.
–   okoliczności i przyczyny wypadków przy wykonywanej pracy oraz związana z nimi profilaktyka,

–   regulacjami  prawnymi z zakresu ochrony pracy, zmiany w przepisach związanych z wykonywaną pracą,

–   zasad i metod  udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

–  zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy, oraz  metod ich likwidacji lub ograniczenia, oddziaływania tych czynników na  pracowników z uwzględnieniem zmian w organizacji pracy i stanowisk pracy, wprowadzaniem nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.

– problemów związanych z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

–  nabycia umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych.

  1. Dla realizacji celu szkolenia , wprowadza się ramowe programy szkolenia – poszczególnych grup szkoleniowych:

Ramowy program INSTRUKTAŻU OGÓLNEGO

 

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin *)
1 2 3
1 Istota  bezpieczeństwa i higieny pracy  

 

0,6

2 Zakres obowiązków  i uprawnień pracodawców, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych  w zakresie spraw  bezpieczeństwa i higieny pracy
3 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy
4 Zasady poruszania się na  terenie zakładu pracy  

0,5

5 Zagrożenia wypadkowe i zagrożenie dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych w tym obsługi sprzętu komputerowego, kserokopiarek i faksu  

0,4

7 Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej  (okularów do pracy przy monitorze ekranowym),  

 

 

0,5

8 Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
9 Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
10 Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w czasie pożaru  

1

11 Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasada udzielania pierwszej pomocy
                                       Razem: Minimum  3

 

Ramowy program INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO

Lp. Temat  szkolenia Liczba godzin
1 2 3
1 Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:

omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:

–  elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne),     –  elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, sprzęt komputerowy),

– przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy,

omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy, oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii,

przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonych zadań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Razem: Minimum 2

 

*) w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut

 

  1. Ramowy program szkolenia okresowego dla osób kierujących pracownikami
Lp. Temat szkolenia Liczba godzin*)
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

– obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

– ochrony pracy kobiet i młodocianych,

– profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

– szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

– organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

3
2 Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami 3
3 Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 3
4 Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki 2
5 Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy 2
6 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 1
7 Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników) 1
8 Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego 1
Razem: minimum 16

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

 

  1. Ramowy program szkolenia okresowego BHP na stanowisku administracyjno-biurowym

 

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin*)
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

e) zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

2

 

 

 

 

2 Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników 2
3 Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe 2
4 Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 2
Razem: minimum 8

 

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

 

  1. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO BHP NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

 

 

Lp.

 

Temat szkolenia

 

Liczba godzin*

1. 2. 3.
1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą 1
 

2.

 

Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzania nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.  

 

2

3.

 

Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka – środki ochrony indywidualnej. 2
4. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii….), w tym zasady udzielania pomocy  w razie wypadku. 2
5 Profilaktyka przeciwpożarowa i ochrona ppoż. 1
Razem: 8

*) w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

 

Instrukcję opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, ze zm.).