Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W naszej ofercie można znaleźć szkolenia BHP dla pracodawców i szkolenia BHP dla pracowników w Przemyślu.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić szkolenie BHP  dla pracowników, a także zapoznać go z zasadami BHP dotyczącymi wykonywanych przez niego zadań wynikających z powierzonego mu stanowiska. Dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia z tego zakresu jest karta szkolenia wstępnego BHP.

Zakres szkolenia wstępnego

Szkolenie BHP dla pracowników jest podzielone na:

  • szkolenie wstępne ogólne, zwane „instruktażem ogólnym”,
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane „instruktażem stanowiskowym”.

Instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, także studenci na praktykach i uczniowie zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu przed dopuszczeniem ich do pracy.

Jego celem jest zapewnienie uczestnikom zapoznania się z podstawowymi przepisami z zakresu BHP o charakterze ogólnym (zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy), także z przepisami obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający wiedzę i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu.

Szkolenie BHP dla pracowników – w przypadku instruktażu ogólnego – ramowy program przewiduje dla wszystkich pracowników minimalny czas trwania na poziomie 3 godzin lekcyjnych (po 45 min.), podzielonych na 11 tematów.

Instruktaż stanowiskowy jest wymagany wobec pracowników zatrudnionych lub przenoszonych na stanowiska robotnicze lub na stanowiska, na których praca jest wykonywana w narażeniu na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych oraz wobec uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, a także studenta-praktykanta.

Instruktaż stanowiskowy, który obejmuje szkolenie BHP dla pracowników, ma na celu zapewnienie jego uczestnikom zapoznania się z:

  • czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy,
  • ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
  • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki,
  • metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego jest pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba kierująca pracownikami. Warto pamiętać, że oferujemy także szkolenia BHP dla pracodawców 

Zarówno pracodawca, jak i przełożony muszą posiadać stosowne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także mieć ukończone szkolenie z zakresu metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Długość instruktażu stanowiskowego jest natomiast uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy oraz zagrożeń występujących na stanowisku, na którym pracownik ma zostać zatrudniony; przeważnie wynosi od 2 do 8 godzin lekcyjnych. Dłuższe instruktaże stanowiskowe w ramach szkolenia BHP dla pracowników będą w praktyce występować wobec pracowników wykonujących prace w narażeniu na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Karta szkolenia wstępnego BHP – zasady przeprowadzenia szkolenia wstępnego

Szkolenia BHP dla pracowników powinny odbywać się w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie wstępne powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy, dlatego powinno rozpocząć się w pierwszym dniu pracy.

Szkolenie BHP dla pracowników przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane jedynie w sytuacji, gdy podejmuje on pracę na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Kilkudniowa przerwa w zatrudnieniu powoduje konieczność ponownego przeprowadzenia szkolenia. Bezpośrednio oznacza to, że praca u nowego pracodawcy ma być podjęta natychmiast, zaraz lub z dnia na dzień. Zasadniczo jest to kolejny dzień po ustaniu poprzedniego zatrudnienia lub pierwszy dzień po ewentualnej przerwie świątecznej czy wynikającej z dni wolnych od pracy.

Karta szkolenia wstępnego BHP powinna być przechowywana w aktach osobowych pracownika w części B. Szkolenia BHP dla pracodawców i pracowników

Pracodawcy mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznać ich z zasadami BHP dotyczącymi wykonywanych przez nich zadań na powierzonym stanowisku. Potwierdzeniem odbycia szkolenia jest karta szkolenia wstępnego BHP. W Przemyślu przeprowadzamy obowiązkowe szkolenia BHP.

Szkolenia BHP dla pracodawców mają na celu zapoznanie ich z przepisami prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy powinni być świadomi swoich obowiązków w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, oceny ryzyka zawodowego oraz organizacji działań prewencyjnych. Szkolenie dla pracodawców pozwala im na efektywne zarządzanie bezpieczeństwem w miejscu pracy. Szkolenia BHP dla pracowników również mają istotne znaczenie. Pozwalają pracownikom na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ochrony własnego zdrowia i bezpieczeństwa w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Pracownicy powinni wiedzieć, że uczestnictwo w szkoleniach umożliwia identyfikację zagrożeń i skuteczne reagowanie na sytuacje awaryjne. Szkolenia te zwiększają świadomość pracowników na temat przepisów i norm.

Karta szkolenia wstępnego BHP do pobrania