Kompleksowa obsługa BHP dla firm w zakresie zadań służby wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. z późniejszymi zmianami jak również praktyczna pomoc w tematach pośrednich związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Zapewniamy profesjonalne wykonanie powierzonych zadań oraz stałą zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Służba wykonywana jest przez Inspektorów z wieloletnią praktyką i doświadczeniem zawodowym.

Oto wykaz niektórych obowiązków służby BHP:

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji.
 • Współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Strażą Pożarną oraz przed Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Szkolenia bhp wstępne ogólne dla nowoprzyjętych pracowników.
 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy oraz opiniowanie instrukcji stanowiskowych obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp.
 • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, opracowywanie wyników i poziomu ryzyka, określanie działań korygująco – zapobiegawczych.
 • Koordynowanie poddawania się przez pracowników wymaganym badaniom lekarskim.
 • Opracowywanie dokumentacji świadczeń bhp.
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych regulujących problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przygotowanie:

 • Programów szkoleń instruktażu ogólnego.
 • Programu szkoleń instruktażu stanowiskowego.
 • Rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby.
 • Rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności fizycznej.
 • Zakładowych wykazów prac wzbronionym kobietom i młodocianym.
 • Instrukcji, wytycznych i zarządzeń wewnętrznych w dziedzinie bezpieczeństwa pracy.