Zaświadczenia, certyfikaty kursy

Do szkoleń i kursów niezbędnych w pracy montera fotowoltaiki należą:

1. Szkolenie: Certyfikowany Instalator Systemów Fotowoltaicznych (PV) – przygotowuje do egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz uzyskania państwowych uprawnień. Kursy dla instalatorów PV odbywają się regularnie na terenie całego kraju.

2. Uprawnienia elektryczne tzw. SEP kategorii E i D do 1 kV, – uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV wraz z pracami kontrolno-pomiarowymi.

3. Szkolenie wysokościowe – kurs alpinista przemysłowy – bezpieczne poruszanie się po dachach

4. Prawo jazdy kat. B – nie jest niezbędne, ale monter często pracuje w delegacji, musi wraz z brygadą, dojechać z materiałem i narzędziami na miejsce montażu, dlatego dobrze, by posiadał uprawnienia do kierowania pojazdami.

Szkolenie na Certyfikowanego Instalatora Systemów Fotowoltaicznych

Jeśli nie masz dyplomu uprawniającego do wydania certyfikatu instalatora systemów fotowoltaicznych na podstawie wykształcenia (dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych), musisz ukończyć szkolenie podstawowe w jednym z ośrodków szkoleniowych, akredytowanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Rejestr akredytowanych organizatorów szkoleń wraz z danymi teleadresowymi znajduje się TUTAJ.

Ukończenie szkolenia (otrzymasz „Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia” na druku, którego wzór określony jest w przepisach prawa) uprawnia do przystąpienia do egzaminu. Musisz to zrobić nie później, niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego, w przeciwnym wypadku zaświadczenie o ukończeniu szkolenia utraci ważność i będziesz musiał ponownie odbyć szkolenia podstawowe. Egzamin jest płatny, jego termin ogłaszany jest najpóźniej na 30 dni przed datą egzaminu. Zgłoszenia na egzamin należy dokonać wypełniając formularz i wysyłając drogą elektroniczną (https://eudt.gov.pl/), pocztą tradycyjną bądź dostarczając osobiście do Urzędu Dozoru Technicznego.

Dokumenty uprawniające do wykonywania zawodu montera OZE uznawane są nie tylko na terenie naszego kraju, ale i na terenie całej UE.