Kod zawodu 121201

Szkolenie ma zapewnić uczestnikom zdobycie niezbędnej  wiedzy z zakresu  prawa pracy, przepisów BHP oraz kompetencji  do prawidłowego funkcjonowania pionu kadrowo księgowego w instytucji zarówno publicznej jak i prywatnej. Wiedza nabyta podczas szkolenia pozwoli uczestnikowi na prawidłowe zarządzanie aktami osobowymi pracowników, naliczaniem wynagrodzeń, tworzenie rozliczeń do ZUS, US. Prawidłowe nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy. Szkolenie prowadzone jest w części teoretycznej i praktycznej jednocześnie, co zapewnia optymalną jakość przyswojenia wiedzy przez uczestnika. Sala szkoleniowa wyposażona jest w stanowiska komputerowe dla każdego uczestnika. Szkolenie zakończone jest egzaminem. Uczestnik po zdanym egzaminie otrzymuje certyfikat ICVC.

Program kursu; liczba godzin 64 

 • Nawiązanie stosunku pracy.  Kwestionariusze osobowe.
 • Dokumentacja pracownicza. Akta osobowe.
 • Uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec zwolnionego pracownika.
  Zasady pracy w godzinach nadliczbowych i jej rekompensaty.
 • Urlopy wypoczynkowe. Urlopy rodzicielskie.
 • Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów prawa pracy; Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 • Wynagrodzenie za czas choroby. Zasiłek chorobowy.
 • Świadczenie rehabilitacyjne.  Zasiłek macierzyński. Zasiłek opiekuńczy.
 • Zgłoszenie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczeniowych.
 • Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników.
 • Wynagrodzenie ze stosunku pracy. Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracownika.
 • Rozliczenie z Urzędem Skarbowym.
 • Wyliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
 • Wyliczanie wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilno – prawnych.
  Koszty uzyskania przychodów stosowane przy wyliczaniu wynagrodzeń.
 • Obliczanie wynagrodzenia za czas choroby.
 • Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron.
  Zasady rozwiązywania umów w trybie natychmiastowym.
 • Świadectwo pracy; Obowiązek wydania świadectwa pracy.
  Sprostowanie świadectwa pracy. Treść świadectwa pracy.
  Obowiązek wydawania świadectw pracy przy umowach terminowych.