Dofinansowanie na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) 

Informacje o Krajowym Funduszu Szkoleniowym:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest finansowany ze środków Funduszu Pracy. Jego celem jest dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców tak, aby dostosowywali oni swoje kompetencje i umiejętności do zmieniających się ciągle wymagań rynku pracy.

Pracodawca może uzyskać aż 80% dofinansowania do szkoleń dla swoich pracowników (20% wkład musi wnieść sam). Wyjątkiem są tutaj mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób – one mogą uzyskać dofinansowanie na poziomie 100% szkolenia. Środki KFS są przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy i mogą one być przeznaczone na:

  • szkolenia i egzaminy podnoszące kompetencje pracowników.
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
  • diagnozowanie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ze środków KFS.

Dofinansowanie kształcenia ze środków KFS jest ogólnodostępne i mogą z nich skorzystać firmy, urzędy, fundacje, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski.

Kwota, która przypada do wykorzystania na jednego pracownika wynosi około 14 000 zł.

Jak uzyskać dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?
Wniosek może być złożony wyłącznie w wyniku ogłoszonego przez powiatowy urząd pracy naboru wniosków w określonym terminie rozpoczęcia i zakończenia naboru. Wnioski takie można składać zarówno w urzędzie jak i poprzez sieć Internet (pod warunkiem posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego). Formularze takie są dostępne na stronach każdych Powiatowych Urzędów Pracy. Ponadto osoba, która pełni w PUP-ie rolę doradca klienta szczegółowo doradzi i wyjaśni jak złożyć wniosek o dofinansowanie kształcenia pracowników.

Procedura rozpatrywania wniosków uwzględnia możliwość dofinansowania najlepszych wniosków, a nie jak dotychczas rozpatrywania wniosków zgodnie z kolejnością wpływu.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, odpowiedni powiatowy urząd pracy zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.
Pracodawca zawiera również umowę z pracownikiem, który będzie szkolił się w ramach funduszy z KFS, gdzie zawarte zostają prawa i obowiązki stron.

Terminy składania wniosków są ogłaszane przez dany Urząd Pracy na terenie danego powiatu.
Środki na kształcenie pracowników z KFS są przekazywane na konto, które pracodawca wskazał we wniosku. Beneficjent dofinansowania ma obowiązek dostarczenia dokumentów potwierdzających nabycie danych szkoleń do miejscowego Urzędu Pracy. Ważną informacją dla pracodawców jest to, że dofinansowanie szkolenia danego pracownika można uzyskać bez względu na rodzaj umowy czy wymiar etatu na jaki jest zatrudniony. Pracodawca również może skorzystać z dofinansowania na szkolenia dla siebie na takich samych zasadach jak pracownicy.

Ważne!
Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostaje w gestii pracodawcy, przy zachowaniu zasady racjonalnego wydatkowania środków.

  • Szczegółowy sposób i tryb przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków KFS określa rozporządzenie MPiPS w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego:
    https://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/rok-2017/
  • Informacje szczegółowe, wzory wniosków, dane kontaktowe znajdują się na stronach internetowych poszczególnych powiatowych urzędów pracy na terenie całej Polski.
  • Znajdź swój urząd pracy i wypełnij wniosek o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego już dziś!